43875-the-conduit-kiwis-san-francisco-photo-405848